Warunki gwarancji PANDA

Gwarancja i reklamacje

 1. Każdy produkt z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych części, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, me są one objęte gwarancją.
 2. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży
 3. Karta gwarancyjna powinna być kompletna i czytelnie wypełniona oraz nie zawierać skreśleń i poprawek
 4. Okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące. Gwarancja na kolumny hydrauliczne wynosi odpowiednio;
  1. kolumny 6,W,Y – 60 miesięcy
  2. kolumny X – 12 miesięcy
 5. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedajnej rzeczy.
 6. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty ujawnienia się uszkodzenia powiadomić Gwaranta o tym fakcie w formie pisemnej na adres Panda Sp. z o.o lub adres madowy: serwis@panda.trzebnica,pl
 7. Klient jest zobowiązany do współpracy z Gwarantem przy ustaleniu zakresu usterki i okoliczności jej wystąpienia, a także umożliwienia wykonania prac związanych z jej usunięciem.
 8. W zawiadomieniu o usterkach należy bezwzględnie podać typ u rządzenia, datę oraz numer faktury
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem przewoźnika protokołu szkody
 10. Zakupione towary wymagają bieżącego czyszczenia i konserwacji przy użyciu środków odpowiednich dla danej powierzchni. Szczególną uwagę należy zachować przy czyszczeniu i konserwacji powierzchni tapicerowanych oraz plastikowych.
 11. Uszkodzenia powstaje z przyczyn zewnętrznych nie są objęte gwarancją, takich jak urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Zabrudzenia powstałe na tapicerkach jasnego koloru nie podlegają reklamacji ze względu na naturalną tendencję do ich powstawania.. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw
 12. W przypadku urządzeń kosmetycznych, Klient jest zobowiązany do stosowania oryginalnych części, które zapobiegają awarią.
 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niestosowania oryginalnych części.
 14. Gwarant Me ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w sieci elektrycznej (zalecane jest stosowanie szyn stabilizujących napięcie), jak również będące skutkiem zdarzeń takich jak powódź. Pożar lub inne klęski ‚żywiołowe.
 15. Za wadę produktu nie zostaną uznane:
  1. różnice w stopniu twardości pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowań zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
  2. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu materiałów tapicerskich,wynikające z różnic w partiach
  3. zmiany zachodzące naturalnie podczas eksploatacji – różnice i pofałdowania elementów siedzisk, podłokietników oraz oparć,
  4. dopuszczalne różnice w odcieniu lakierowanych elementów drewna i sklejki. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jago naturalnych warunków siedliskowych,
  5. widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
 16. Uszkodzenia sprzętu spowodowane użytkowaniem urządzenia przez osoby nieuprawnione (nie przeszkolone) nie będę objęte gwarancją.
 17. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania przez Panda Sp. z o. o. zasadności gwarancji, Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni roboczych.
 18. W przypadku reklamowania produktów do 30 kg oraz foteli fryzjerskich, klient jest zobowiązany dostarczyć produkt do siedziby producenta produktu. Powstałe produkty są naprawione w miejscu ich użytkowania. Reklamowane produkty należy wysłać w oryginalnym opakowaniu lub zastępczym należycie zabezpieczającym produkt przed jego zniszczeniem.
 19. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: transportowania towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
 20. Do wykonania uprawnień gwarancji niezbędny jest oryginalny dokument zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniona karta gwarancyjna.
 21. Przy reklamacji należy dołączyć podpisaną kartę gwarancyjną.
 22. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletn14 czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem,
 23. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.
 24. Na Gwarancie spoczywa obowiązek poinformowania klienta o kosztach naprawy usterki nie podlegającej gwarancji, Gwarant poinformuje klienta o tym fakcie przed przystąpieniem do naprawy
 25. Do wykonania ekspertyzy technicznych oraz klasyfikacji usterek zobowiązany jest tylko autoryzowany serwis Panda Sp. z o.o. lub inny przez niego wyznaczony
 26. Koszty transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba ze ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem DHL. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt famy Panda Sp. z o. o. lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 27. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona. równowartość ceny towaru, W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży e, li korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty_ Należna kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Panda Sp. z 0_0, podpisanego dokumentu korekty, Kwota ta zostanie zwrócona na. podane przez Klienta konto bankowe.
 28. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki u klient, w czasie trwania naprawy czy też przeglądu technicznego Gwarant nie zapewnia urządzenia zastępczego oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z jego brakiem.
 29. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Panda Sp. z o. o., (np. Luźna wtyczka przewodu zasilania), klient ponosi koszt dojazdu 1,50z ł/km oraz 60,00zł netto za godzinę pracy serwisanta.
 30. Zerwanie lub uszkodzenie plomby serwisowej powoduje automatyczne pozbawienia gwarancji producenta oraz rękojmi.
 31. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę,
 32. Karta gwarancyjna wraz z dokumentem zakupu urządzenia jest równoznaczna ze zgodą kupującego na ww. warunki gwarancji.
 33. Karta gwarancyjna musi być podpisana przez klienta,
PANDA
Wyślij
Wyślij